ติดตั้ง proftp บน Ubuntu

พอ sudo aptitude install proftpd เสร็จแล้ว
ให้ ใช้ text editor ที่ตัวเองถนัด อย่างผมก็ใช้ประมาณว่า
pico /etc/proftpd/proftpd.conf

แก้ตามเลยนะครับ
#อันไหนไม่มีให้เพิ่มเข้าไปเองนะ

UseIPv6            off
Servername      “ชื่อServerครับ”

DefaultRoot        ~
IdentLookips       off
ServerIdent on “FTP Server ready.”

พอแก้เสร็จแล้ว กด Ctrl + X แล้ว กด y เพื่อ save
พิมพ์ sudo /etc/init.d/proftpd restart  เพื่อ restart proftpd

#ถ้าเครื่องตั้ง Firewall ไว้ให้เปิด port ftp (port 21) ทำงานด้วยนะครับ
#ถ้า firewall เป็น iptables ก็
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 –syn -j ACCEPT

(Visited 57 times, 1 visits today)
Spread the love