ติดตั้ง MongoDB แบบ enable auth และ การ connect ด้วย NodeJS

ติดตั้ง mongo ด้วย docker

docker run --name wrk-mongo -p 2888:27017 -d mongo --auth

จากนั้นตรวจสอบ ด้วยคำสั่ง

docker ps

จะแสดง container ขึ้นมาแปลว่าได้ mongo มาละ เจ๋งป่ะล่ะ docker บรรทัดเดียวได้ db แว้ววว

จากนั้นเราก็เข้าไปสร้าง user root โดยเข้าสร้างใน container

docker exec -it wrk-mongo mongo admin
db.createUser({
 user: "admin",
 pwd: "secure",
 roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
})

จากนั้นก็ออกด้วย

exit

เข้ามาใหม่ด้วย user admin

docker exec -it  wrk-mongo bash
mongo -u admin -p secure --authenticationDatabase admin

ทดสอบคำสั่ง

show dbs

จากนั้นก็สร้าง db ชื่อว่า test

use test

เพิ่ม record ไปยัง collection products

db.products.insert({
name: 'iPhone11',
category: 'Mobile',
price: '48000'
})
db.products.find()
db.createUser({
 user: "usr",
 pwd: "secure",
 roles: [ { role: "readWrite", db: "test" } ]
})

จากนั้นก็ออกด้วย

exit

เราจะใช้ Nodejs ทดสอบดังนี้

const express = require('express')
const app = express()
const mongoose = require('mongoose')

const Product = require('./product')
const products = [{}]

app.use(express.json())

mongoose.connect('mongodb://usr:secure@localhost:2888/test', { useNewUrlParser: true })

app.get('/', (req, res) => {
  res.json({ message: 'wrk-mongodb!' })
})

app.get('/products', async (req, res) => {
    const products = await Product.find({})
    res.json(products)
})

app.listen(9000, () => {
  console.log('Application is running on port 9000')
})

ซึ่ง connection string ก็ตามนี้

mongoose.connect('mongodb://usr:secure@localhost:2888/test', { useNewUrlParser: true })

ตัดจบล่ะ ไปดูรายละเอียดใน youtube ละกัน

(Visited 872 times, 1 visits today)
Spread the love

Leave a comment