ติดตั้ง Nginx ด้วย Docker Compose

เริ่มจากสร้างไฟล์ docker-compose.yml

version: '2.0'
services: 
  web:
    image: nginx:1.13.0-alpine
    container_name: wrk-nginx
    restart: always
    ports: 
    - "9001:80"
    volumes: 
    - ./html/:/usr/share/nginx/html
image: nginx:1.13.0-alpine

เลือก image nginx:1.13.0-alpine ซึ่งเป็นตัว image ที่ใช้ Alpine Linux project (โครงการของ Alpine Linux นี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Container ให้มีขนาดไม่เกิน 8MB และใช้พื้นที่รวมไม่เกิน 130 MB รวมถึงยังถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง)

container_name: wrk-nginx

ตั้งชื่อ Container

restart: always

restart เมื่อ Container ถูกปิด

ports: 
    - "9001:80"

Map port 9001 จาก container ไป 80 ของ nginx image

volumes: 
    - ./html/:/usr/share/nginx/html

Map Volumn directory html ไป /usr/share/nginx/html ของ nginx image

create directory ‘html’ และ create file index.html เพื่อทดสอบ

<html>
  <h1>Hello Wrk-Nginx</h1>
</html>

เสร็จแล้วรัน command

docker-compose up -d

ตรวจสอบได้ container จาก command

docker ps -a

เปิด browser ทดสอบ 127.0.0.1:9001

(Visited 5,190 times, 1 visits today)
Spread the love