ดู space ใน Linux

ดูเป็น GB
du / -h | grep "[0-9]G"
sort
du -h | grep "[0-9]G" | sort -n -r > du.txt
du -h | grep "[0-9]G" | sort -n -r | less
ดู top 10
du -sk * | sort -nr | head

(Visited 40 times, 1 visits today)
Spread the love