ตั้งค่า Gradle Deamon ใน Android Studio

ตั้งค่า Gradle Deamon ใน Android Studio เพื่อทำให้ build เร็วขึ้น

cd ~/.gradle

nano gradle.properties

Screen Shot 2559-08-06 at 3.44.22 PM

Screen Shot 2559-08-06 at 3.45.04 PM

org.gradle.deamon=true

Screen Shot 2559-08-06 at 3.45.30 PM

Screen Shot 2559-08-06 at 3.46.41 PM

(Visited 54 times, 1 visits today)
Spread the love