ไปที่ firebase.google.com คลิกที่ปุ่ม ไปที่คอนโซล

Create Firebase Project

select Android

เลือกที่เมนู Database เลือก Tab กฎ และเปลี่ยนสิทธิ์ให้ไม่ต้องมีการตรวจสอบผู้ใช้

 

Use Postman Test send json to Firebase

Design UI

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Name : " />

    <EditText
      android:id="@+id/edName"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Group : " />

    <Spinner
      android:id="@+id/spinGroup"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:entries="@array/group" />

    <Button
      android:id="@+id/btnAdd"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Add" />

  </LinearLayout>

  <ListView
    android:id="@+id/listView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

strings.xml

<resources>
  <string name="app_name">FirebaseCRUD</string>

  <array name="group">
    <item>Admin</item>
    <item>User</item>
    <item>Guest</item>
  </array>
</resources>

Create UserDao.java

public class UserDao {
  private String id;
  private String name;
  private String group;

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGroup() {
    return group;
  }

  public void setGroup(String group) {
    this.group = group;
  }
}

 

Probably needs an update of Google Play Services and Google Repository.

In Android Studio SDK Manager:

 • Select SDK Tools tab
 • Select and install Google Play Services and Google Repository
 • Sync and Build

Add the dependency for Firebase Realtime Database to your app-level build.gradle file:

compile 'com.google.firebase:firebase-database:11.0.1'

MainActivity.java

Firbase Instatnce

 private void initFirebase() {
    databaseReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
  }

init Instatnces

  private void initInstances() {
    edName = (EditText) findViewById(R.id.edName);
    spinGroup = (Spinner) findViewById(R.id.spinGroup);
    btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
    btnAdd.setOnClickListener(this);
    listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);

    users = new ArrayList<>();

  }

 

set value to Firebase

  private void addUser() {
    String name = edName.getText().toString();
    String group = spinGroup.getSelectedItem().toString();

    //checking if the value is provided
    if (!TextUtils.isEmpty(name)) {
      String id = firebaseReference.child("users").push().getKey();

      UserDao user = new UserDao();
      user.setId(id);
      user.setName(name);
      user.setGroup(group);

      firebaseReference.child("users").child(id).setValue(user);

      Toast.makeText(this, "Artist added", Toast.LENGTH_LONG).show();
      edName.setText("");
    } else {
      //if the value is not given displaying a toast
      Toast.makeText(this, "Please enter a name", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }

MainActivity.java

  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {

  private DatabaseReference firebaseReference;
  private EditText edName;
  private Spinner spinGroup;
  private Button btnAdd;
  private ListView listView;
  private List<UserDao> users;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    initInstances();
    initFirebase();
  }

  private void initFirebase() {
    firebaseReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
  }

  private void initInstances() {
    edName = (EditText) findViewById(R.id.edName);
    spinGroup = (Spinner) findViewById(R.id.spinGroup);
    btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
    btnAdd.setOnClickListener(this);
    listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);

    users = new ArrayList<>();

  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    if (view==btnAdd){
      addUser();
    }
  }

  private void addUser() {
    String name = edName.getText().toString();
    String group = spinGroup.getSelectedItem().toString();

    //checking if the value is provided
    if (!TextUtils.isEmpty(name)) {
      String id = firebaseReference.child("users").push().getKey();

      UserDao user = new UserDao();
      user.setId(id);
      user.setName(name);
      user.setGroup(group);

      firebaseReference.child("users").child(id).setValue(user);

      Toast.makeText(this, "Artist added", Toast.LENGTH_LONG).show();
      edName.setText("");
    } else {
      //if the value is not given displaying a toast
      Toast.makeText(this, "Please enter a name", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
}

run app

Test Add User

Check Firebase Database

 

Custom ListView

Design List Item

Create user_list_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:text="Name"
    android:textSize="24sp"
    android:id="@+id/tvName"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <TextView
    android:text="Group"
    android:id="@+id/tvGroup"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  
</LinearLayout>

 

Create UserListItem.java

public class UserListItem extends BaseCustomViewGroup {

  private TextView tvName;
  private TextView tvGroup;

  public UserListItem(Context context) {
    super(context);
    initInflate();
    initInstances();
  }

  public UserListItem(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    initInflate();
    initInstances();
    initWithAttrs(attrs, 0, 0);
  }

  public UserListItem(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    initInflate();
    initInstances();
    initWithAttrs(attrs, defStyleAttr, 0);
  }

  @TargetApi(21)
  public UserListItem(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
    super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
    initInflate();
    initInstances();
    initWithAttrs(attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
  }

  private void initInflate() {
    inflate(getContext(), R.layout.user_list_item, this);
  }

  private void initInstances() {
    tvName = (TextView) findViewById(R.id.tvName);
    tvGroup = (TextView) findViewById(R.id.tvGroup);
  }

  private void initWithAttrs(AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
    /*
    TypedArray a = getContext().getTheme().obtainStyledAttributes(
        attrs,
        R.styleable.StyleableName,
        defStyleAttr, defStyleRes);

    try {

    } finally {
      a.recycle();
    }
    */
  }

  @Override
  protected Parcelable onSaveInstanceState() {
    Parcelable superState = super.onSaveInstanceState();

    BundleSavedState savedState = new BundleSavedState(superState);
    // Save Instance State(s) here to the 'savedState.getBundle()'
    // for example,
    // savedState.getBundle().putString("key", value);

    return savedState;
  }

  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Parcelable state) {
    BundleSavedState ss = (BundleSavedState) state;
    super.onRestoreInstanceState(ss.getSuperState());

    Bundle bundle = ss.getBundle();
    // Restore State from bundle here
  }

  public void setTvName(String text) {
    tvName.setText(text);
  }  
  public void setTvGroup(String text) {
    tvGroup.setText(text);
  }  

}

 

Create UserAdapter

public class UserAdapter extends BaseAdapter {

  List<UserDao> users;

  public UserAdapter(List<UserDao> users) {
    this.users = users;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    if (users == null)
      return 0;
    return users.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int i) {
    return null;
  }

  @Override
  public long getItemId(int i) {
    return 0;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View view, ViewGroup viewGroup) {
    UserListItem item;
    if (view != null)
      item = (UserListItem) view;
    else
      item = new UserListItem(viewGroup.getContext());

    UserDao dao = users.get(position);

    item.setTvName(dao.getName());
    item.setTvGroup(dao.getGroup());

    return item;
  }
}

MainActivity.java

Show data on ListView

 private void showData() {
    Query query = firebaseReference.child("users");
    query.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
      @Override
      public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
        users.clear();
        for (DataSnapshot postSnapshot : dataSnapshot.getChildren()) {
          UserDao dao = postSnapshot.getValue(UserDao.class);
          users.add(dao);
        }
        adapter = new UserAdapter(users);
        listView.setAdapter(adapter);
      }

      @Override
      public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {

      }
    });

  }

Run app

Test Add User

Check Firebase Console

Update + Delete User

set Long Click on List View

Design User Dialog

user_dialog.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/edName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Enter name" />

  <Spinner
    android:id="@+id/spinnerGroup"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:entries="@array/group"/>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/btnUpdate"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Update" />

    <Button
      android:id="@+id/btnDelete"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Delete" />

  </LinearLayout>

</LinearLayout>

MainActivity.java

Update User

 private boolean updateUser(String id, String name, String group) {
    //updating
    UserDao dao = new UserDao();
    dao.setId(id);
    dao.setName(name);
    dao.setGroup(group);

    firebaseReference.child("users").child(id).setValue(dao);
    Toast.makeText(this, "User Updated", Toast.LENGTH_LONG).show();
    return true;
  }

Delete User

  private boolean deleteUser(String id) {
    //removing
    firebaseReference.child("users").child(id).removeValue();

    Toast.makeText(this, "User Deleted", Toast.LENGTH_LONG).show();

    return true;
  }

Show Dialog

 private int getIndex(Spinner spinner, String myString) {
    int index = 0;

    for (int i = 0; i < spinner.getCount(); i++) {
      if (spinner.getItemAtPosition(i).toString().equalsIgnoreCase(myString)) {
        index = i;
        break;
      }
    }
    return index;
  }

  private void showDialog(final UserDao dao) {

    AlertDialog.Builder dialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this);
    LayoutInflater inflater = this.getLayoutInflater();
    final View dialogView = inflater.inflate(R.layout.user_dialog, null);
    dialogBuilder.setView(dialogView);

    final EditText edName = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.edName);
    final Spinner spinnerGroup = (Spinner) dialogView.findViewById(R.id.spinnerGroup);
    final Button btnUpdate = (Button) dialogView.findViewById(R.id.btnUpdate);
    final Button btnDelete = (Button) dialogView.findViewById(R.id.btnDelete);

    dialogBuilder.setTitle(dao.getName());
    edName.setText(dao.getName());
    spinnerGroup.setSelection(getIndex(spinnerGroup, dao.getGroup()));
    final AlertDialog alertDialog = dialogBuilder.create();
    alertDialog.show();

    btnUpdate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        String name = edName.getText().toString().trim();
        String genre = spinnerGroup.getSelectedItem().toString();
        if (!TextUtils.isEmpty(name)) {
          updateUser(dao.getId(), name, genre);
          alertDialog.dismiss();
        }
      }
    });

    btnDelete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        deleteUser(dao.getId());
        alertDialog.dismiss();
      }
    });

  }

    listView.setOnItemLongClickListener(new AdapterView.OnItemLongClickListener() {
      @Override
      public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
        UserDao dao = users.get(i);
        showDialog(dao);
        return false;
      }
    });

Run App

Long click ListView

 

github: https://github.com/thana19/FirebaseCRUD

แนะนำการใช้งาน Firebase และสร้างแอป Android ติดต่อ Firebase Database

Comments

comments