ปัญหา Flutter doctor แล้วขึ้น Android license status unknown.

พอไป run

flutter doctor --android-licenses

ก็โดนด่ากลับมาแบบเน้

วิธีคือ Installing  Android SDK Command-line tools from Android SDK Manager

1 Open Android Studio
2 Tools > SDK Manager
3 From the left choose, Appearance & Behavior > System Settings > Android SDK
4 Select SDK Tools from the top menu
5 Check Android SDK Command-line tools and click ‘apply’.
(Visited 1,225 times, 1 visits today)
Spread the love
Published
Categorized as Flutter

Leave a comment