สลับ activity ของ 2 layout โดยใฃ้ intend

TestOnClick.java


package test.android.TestOnClick;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class TestOnClick extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
	Button btGotoMain2 ;
	Button btCloseMain1 ;
	EditText edText01 ;
	EditText edText02 ;
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setMain1();
  }
  
  private void setMain1(){
    setContentView(R.layout.main);
    
    btGotoMain2 = (Button) findViewById(R.id.BtGotoMain2);
    btGotoMain2.setOnClickListener(goMain2ClickListener);
    
    btCloseMain1 = (Button) findViewById(R.id.BtCloseMain1);
    btCloseMain1.setOnClickListener(closeMain1ClickListener);  	
  };
  
  
  private Button.OnClickListener goMain2ClickListener = new Button.OnClickListener(){
    @Override
    public void onClick(View v) {
    	edText01 = (EditText) findViewById(R.id.EdText01);
    	CharSequence edText01_value = edText01.getText();

    	edText02 = (EditText) findViewById(R.id.EdText02);
    	CharSequence edText02_value = edText02.getText();
    	
      Intent intent = new Intent();
      intent.setClass(TestOnClick.this, TestMain2.class);
      
      Bundle bundle = new Bundle();
      bundle.putCharSequence("bText01", edText01_value);
      bundle.putCharSequence("bText02", edText02_value);

      intent.putExtras(bundle);
      
      startActivity(intent);
      finish();    	
    }
  };  
    
  private Button.OnClickListener closeMain1ClickListener = new Button.OnClickListener(){
    @Override
    public void onClick(View v) {
    finish();	
    }
  };
}

TestMain2.java


package test.android.TestOnClick;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class TestMain2 extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
	Button btGotoMain1 ;
	Button btCloseMain2 ;	
	TextView tvText01 ;
	TextView tvText02 ;
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setMain2();
    
    Bundle bundle = this.getIntent().getExtras();
    CharSequence text01_value = bundle.getCharSequence("bText01");
    tvText01 = (TextView) findViewById(R.id.TextView01);
    tvText01.setText("Text01 : "+text01_value);
    
    CharSequence text02_value = bundle.getCharSequence("bText02");
    tvText02 = (TextView) findViewById(R.id.TextView02);
    tvText02.setText("Text02 : "+text02_value);
  }
  
  private void setMain2(){
    setContentView(R.layout.main2);
    
    btGotoMain1 = (Button) findViewById(R.id.BtGotoMain1);
    btGotoMain1.setOnClickListener(goMain1ClickListener);
    
    btCloseMain2 = (Button) findViewById(R.id.BtCloseMain2);
    btCloseMain2.setOnClickListener(closeMain2ClickListener);  	
  };
  
  private Button.OnClickListener goMain1ClickListener = new Button.OnClickListener(){
    @Override
    public void onClick(View v) {
      Intent intent = new Intent();
      intent.setClass(TestMain2.this, TestOnClick.class);
      
      startActivity(intent);
      finish();       	
    }
  };
  
  private Button.OnClickListener closeMain2ClickListener = new Button.OnClickListener(){
    @Override
    public void onClick(View v) {
    finish();	
    }
  };
}


androidmanifast.xml
  
    
      
        
        
      
    
    
  
  
Intend & Bundle

Comments

comments

Tagged on: